Khắp trời yên mưa gió
Gặt lúa giục gia nhân
Không sợ thửa ruộng trũng
Mừng trời hửng quá phần
Chai sạn chẳng phải việc
Cấy cày khổ vạn dân
Nay đà thành sinh kế
Mới hiểu vợ gian truân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)