Mất thành quyết tử với thành ngay,
Tâm sự tự tay tâu viết bày.
Khí tiết hiện máu hoà nước mắt,
Bài văn chữ cuộn cả gió mây.
Cô trung non tỏ Bình muôn dặm,
Chính khí núi Nùng thơm vạn năm.
Vũ Hiển noi gương người lúc trước,
Tuy Dương dấu cũ hãy về thăm.