Hai chục thêm năm mới tới đây,
Các nơi thăm trước chẳng còn nay.
Bụi xe, vết ngựa, mù trời, đất,
Bóng núi sắc hồ khác hẳn xưa.
Ngước mắt Tân Đình thầm gạt lệ,
Ngẩng nhìn nước cũ luống lòng đau.
Chiều tà quán trọ ngồi bên rượu,
Nâng chén một mình giữa đám say.