Hai mươi lăm năm mới tới đây,
Các nơi thăm trước chẳng còn nay.
Bụi xe, vết ngựa, mù trời, đất,
Sắc hồ bóng núi khác hẳn xưa.
Tân Đình ngước mắt thầm gạt lệ,
Ngẩng nhìn nước cũ, luống lòng đau.
Chiều tà quán trọ ngồi uống rượu,
Nâng chén một mình giữa đám say.