Nằm trên rơm rạ dịu dàng
Hôn khe khẽ nhé nhẹ nhàng từ tâm
Gió xuân uyển chuyển ngoài sân
Sương mềm mại hương tần ngần thoáng qua
Nằm yên trên cỏ quê nhà
Lắng nghe cá quẩy như là dưới ao
Nghìn xưa chưa gặp nghìn au
Âm dương giao cảm nôn nao giao mùa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]