Ba mươi năm chẵn bước giang hồ,
Bát Tràng bến cũ lại sang đò.
Nhị hà đất rộng dòng man mác,
Tam đảo trời cao khí mịt mù.
Nổi cổ niềm kim càng chán ngán,
Hồn quê đất khách luống mơ hồ.
Nay nhân chiếu mệnh về kinh quốc,
Vui với bà con cuộc chuyện trò.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.