Chưa có đánh giá nào
50 bài thơ
Tạo ngày 03/03/2008 07:45 bởi Vanachi
Những bài thơ của Lê Hữu Trác trong tập Thượng kinh ký sự, bài được đánh số theo thứ tự xuất hiện trong tập.