Trống lầu giục giã đồng hồ cạn,
Đi đứng loanh quanh vẫn chửa nằm.
Khách đến khuyên mình “an sở ngộ”,
Khi nghe hiểu chuyện khách buồn chăng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.