Một tấm trăng treo sắc trắng ngần,
Thêm cho thế giới vẻ thanh tân.
Trong chén bóng in cây ngọc quế,
Khi say thơm đẵm cả toàn thân.
Cùng nhìn nhau ở ngoài nghìn dặm,
Cùng chuốc nhau nên cạn một tuần.
Này cuộc lữ hoài tuy lão thảo,
Mà giai hứng cũng động thi thần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.