Cởi mũ thâm ra dận dép rừa,
Gươm đàn quẩy thẳng nẻo vườn xưa.
Anh hùng gánh nước dăm rau cỏ,
Khoáng sĩ câu trăng cuốc gió mưa.
Mời rượu trăng lồng bên mặt nước,
Hoạ đàn hoa nở trước song thưa.
Chiều hôm tiếng địch chăn trâu thổi,
Văng vẳng đầu non dạo vó lừa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.