Sớm chơi Bắc Hải tối Thương Ngô
Kiếm báu trong tay đảm khí thô
Ai biết ba lần say gác Nhạc
Thơ ngâm bay khắp Động Đình hồ


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)