Sớm chơi Bắc Hải tối Thương Ngô
Kiếm báu trong tay đảm khí thô
Ai biết ba lần say gác Nhạc
Thơ ngâm bay khắp Động Đình hồ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)