Hoa tươi hoa rụng đủ buồn vui
Hoa với người cùng một kiếp thôi
Nở tận đầu cành phòng kẻ bẻ
Ai người xem ngắm lúc hoa rơi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)