Hoa tươi hoa rụng đủ buồn vui
Hoa với người cùng một kiếp thôi
Nở tận đầu cành phòng kẻ bẻ
Ai người xem ngắm lúc hoa rơi?


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)