Lửa nhập vào tôi không hoá khói
Trăng nhả vào trời một túm hơi
Leo lên tháng bảy ngừng ngâu lại
Chức Nữ, Ngưu Lang khóc đủ rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]