Lửa nhập vào tôi không hoá khói
Trăng nhả vào trời một túm hơi
Leo lên tháng bảy ngừng ngâu lại
Chức Nữ, Ngưu Lang khóc đủ rồi


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Chiều có thật (thơ), NXB Văn học, 1999