Nối Tam Ba là Vu sơn, Vu giáp
Khách nhớ nhà khi ba tiếng vượn kêu
Dừng thuyền lại lắng nghe âm chưa dứt
Cành xanh tươi lay động dáng yêu kiều
Kẻ quê mùa vừa đến đây thành Cẩm
Thu trong xanh, đầy kẽm tiếng vượn buồn
Thác Hoàng Ngưu ngọn gió hờn sa xuống
Trăng chiếu trên đền Bạch Đế than van
Cung vũ loạn cung thanh càng lạnh rét
Khi suối tây khi thoắt đến bờ đông
Lệ đã hết những ai nơi đất khách
Cả thanh niên cũng muốn nát tan hồn
Cố nhân về ẩn trong mây núi Việt
Nhớ bài ca vượn khóc tiễn người đi?
Trong thuyền nhỏ một mình đêm suối Diệm
Vượn kêu trăng ba tiếng có nghe cùng

tửu tận tình do tại