Chôn xác đâu cần phải Bắc Mang,
Ghi công để bút quét dọc ngang.
Một đời khí cao cùng chí cứng,
Chết thành gió mát thổi bình an.

tửu tận tình do tại