Lưỡng long tranh chiến máu ngập trời,
Oán hận triệu người giao nước trôi.
Nhảy biển Lỗ Liên, nay học trước,
Hoành giáo Tào Man, khảng khái xưa.
Chỉ mong xã tắc chung dân nước,
Nào muốn núi sông riêng của vua.
Máu đổ trung nguyên toàn bách tính,
Uổng xưng chánh đạo hoá biển dâu.

tửu tận tình do tại