Tính mệnh như cây xinh,
Sinh tình yêu hoa đẹp.
Tự do toả khắp nơi,
Mừng hào quang lớp lớp.
Tính mệnh nguy nhưng còn,
Tình yêu mãi không thôi.
Vì tự do nguyện chết,
Quyết không làm tì nô.

tửu tận tình do tại