Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 19/08/2014 10:21 bởi hongha83
Lâm Cảnh Hy 林景熙 (1242-1310) tự Đức Dương 德陽, hiệu Tễ Sơn 霁山, người Bình Dương, Ôn Châu (nay là huyện Bình Dương, Chiết Giang), thi nhân cuối đời Nam Tống. Ông đỗ tiến sĩ năm Hàm Thuần thứ 7 (1271) đời Tống Độ Tông, từng giữ các chức Giáo thụ Tuyền Châu, Lễ bộ giá các, Tòng chính lang. Triều Tống mất, không chịu khuất tiết làm quan với triều Nguyên, ông về quê ẩn cư sống bằng nghề dạy học và trước thuật, nổi tiếng một thời. Thơ ông phần nhiều cảm hoài nước cũ, nhớ tiếc triều Tống với phong cách bi lương thê oán. Tác phẩm có Tễ Sơn tập 霁山集 gồm 5 quyển.