Đánh bạn mây buồn trú núi đông
Quanh non rơi tuyết, đất lò hồng
Nhà ai tấm giấy che thu lạnh
Cửa sổ bên non chắn gió lồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)