Đánh bạn mây buồn trú núi đông
Quanh non rơi tuyết, đất lò hồng
Nhà ai tấm giấy che thu lạnh
Cửa sổ bên non chắn gió lồng


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)