Ngàn cộng sen chạm thuyền lãnh lót
Nửa vầng trăng soi chếch đáy con
Người ngồi yên một tơi một nón
Đám tần xanh, gió tối thổi dồn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.