Bàn lăn chạy nhẹ bụi tung mờ,
Hương thoát như xuân nước Kiến Khê.
Tuyệt phẩm nhân gian người khó biết,
"Trà kinh" nhàn đọc, nhớ người xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.