Tháng hai tơ liễu bay ngang
Xóm chài bãi ấm sông ngàn lau xanh
Trẻ con đêm vọng ca thanh
Bến đò trăng mọc vắng tanh tiếng người
Bên Đình Hỉ Vũ mưa mai
Bến Dương Hoa cỏ mọc dài bờ sông
Khách buôn đánh trống giữa dòng
Các cô tranh tiếng hát vòng trên đê

tửu tận tình do tại