Đời nay sự thế chẳng lo,
Dùng câu thơ để vẽ tô sơn hà.
Một đời trên ngựa viết ra,
Được như kết quả ông nhà Lưu Linh.

tửu tận tình do tại