Những người đàn bà làng Majong
Những người đàn bà già
Lũ con gái bỏ làng đi
Những người đàn bà trở lại
Giúp nhau cày xới trên đồng
Dưới nắng trời thiêu đốt
Và khi hạt đã nảy mầm
Những người đàn bà nghỉ việc
Nhảy một điệu nhảy vui
Vừa nhảy họ vừa hát:
"Hãy trở về cảng Pusan"
Để vui cùng điệu nhảy.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)