Phải chăng người không phải chính người
Nếu người không biết gì về rượu vang và phụ nữ?
Người chỉ không biết đến sự nhàn rỗi
Bởi vậy hãy nhìn đôi ác là
Làm tổ trong tóc người.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)