Nếu quá cao quỷ ma sẽ không tìm thấy
Nếu quá thấp thần phật không thể nào hay
Sống trong ngôi nhà xây ở đó
Những dây bầu dây bí bò lên
Và hoa nở giữa đêm chói sáng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)