Mấy chục năm đợi những bông tuyết rơi
Tấm thân tôi là lò than
Rực sáng và tàn lụi

Lũ ve sầu ngưng tiếng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)