Đi trong đêm
Những ánh lửa phía trước trở thành sức mạnh
Những ánh lửa, chỉ những ánh lửa
Hôm qua, hôm nay và vẫn vậy ngày mai.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)