Xiết bao bú mớm bù trì,
Đến khi con lớn con đi lấy chồng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)