Em là con gái lỡ thì,
Thầy mẹ thách cưới làm chi vẽ vời.
Giàu thì ba quả phù trang,
Khó thì hũ rượu cho làng uống chơi.
Còn như của vụn của rời,
Đàn bà con trẻ ăn chơi trong nhà.
Rượu thì chín cảnh khiêng ra,
Trâu thì chín chục, lợn hoà một trăm.
Cưới em một vạn đôi trằm,
Mười chín tấm lĩnh, ba trăm quan tiền.
Vàng mười chín nén tinh nguyên,
Cùng là bạc bảy sắp liền cho cao.
Cưới em vải vóc lụa đào,
Quần the áo lĩnh xếp vào năm rương.


Khảo dị:
Em là con gái lỡ thì,
Thầy mẹ nỏ gả để làm chi trong nhà?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001