Việc làm chẳng quản nắng mưa,
Cơm ăn đắp đổi, muối dưa qua ngày!
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Biết công kẻ cấy, người cày mấy nao!


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)