Tình cờ may gặp trận mưa rào,
Thiên hạ vui mừng hẳn biết bao.
Thần núi ứng mây thêm đậm đậm,
Ơn trời rước nước khắp ào ào.
Tràn đồng hột ngọc nhờ no đủ,
Một giọt cân vàng khó ước ao.
Hai tháng tưởng cầu nay mới đặng,
Rằng thanh minh võ tạc non cao.


Bài thơ đã từng được phiên âm và đăng trong mục Văn uyển của Thần kinh tạp chí, Huế, số 10, tháng 5-1928, tr. 914.

Nguồn:
1. Phan Thuận An, “Đọc vài bài thơ trọng nông của các vua Nguyễn”, Tạp chí Hán Nôm, số 2/1992
2. Phan Thuận An, “Tác giả bài thơ ‘Khóc Bằng phi’ không phải là vua Tự Đức”, Tạp chí Sông Hương, số 237, 11-2008