- Chú gì?
- Chú chuột.
- Chốt gì?
- Chốt tre.
- Bè gì?
- Bè muống.
- Ruộng gì?
- Ruộng nương.
- Đường gì?
- Đường cống.
- Cống gì?
- Cống sáp.
- Sáp gì?
- Sáp ong.
- Lòng gì?
- Lòng giời.
- Chơi gì?
- Chơi tán.
- Tháng gì?
- Tháng chầu,
- Chầu gì?
- Chầu... bụt!


Đây cũng như trò chơi “chi chi chành chành” nhưng thay vì một em đọc trọn bài, thì ở đây một em đọc câu hỏi, em khác chìa tay phải trả lời. Chú ý là đến câu hỏi cuối “Chầu gì” thì em chìa tay trả lời kéo dài chữ “Chầu”... để đến khi bất chợt đọc nốt chữ cuối “bụt” là ập tay lại. Em nào không rút kịp ngón tay trỏ sẽ phải làm ba ba (hay nam nam).