Trông lên thấy đạo cha già,
Lòng con tưởng nhớ xót xa rầu rầu.
Xa cha lòng những quặn đau,
Biết ngày nào mới cùng nhau quây quần.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004