Thuyền anh ngược thác lên đây,
Mượn đôi dải yếm làm dây kéo thuyền.
- Ước gì dải yếm em to,
Để em buộc lấy mũi đò kéo lên.
Ước gì dải yếm em bền,
Để em buộc lấy kéo lên trên bờ.