Ở gần mà chẳng sang chơi,
Để em ngắt ngọn mồng tơi bắc cầu.
- Mồng tơi chẳng bắc được đâu,
Em cởi dải yếm bắc cầu anh sang.