Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)