Kiếp sau đừng hoá ra người,
Hoá ra dải yếm buộc người tình nhân.