The La Cả, vải Đồng Lầm,
Cá rô Đầm Sét, sâm cầm Hồ Tây.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002