Thôi đừng lấy chú biện tuần,
Tuy lòng bóng bẩy, nợ nần chứa chan.
Thà rằng lấy chú xẩm xoan,
Công nợ chẳng có, hát dàn cung mây.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975