Ngồi buồn thương mẹ nhớ cha,
Gối loan ai đỡ, kỷ trà ai nưng.
- Mẹ già trao lại anh trai,
Phận em là gái một hai theo chồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004