Không trách mẹ, cũng chẳng hờn cha,
Chỉ trách mẹ bội ước, nên sinh ra thế này.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004