Mình em như cây thầu dầu,
Ngoài tươi, trong héo, giữa sầu tương tư.
Đêm qua ba bốn lần mơ,
Chiêm bao thì thấy, dậy sờ thì không.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)