Đầu tiết xuân sang liễu rũ mành,
Dập dìu ai cũng hội thanh minh.
Tro tiền rải rắc đường xe ngựa,
Gò đống gần xa nức yến anh.
Nắm đất thương đau người chín suối,
Bên cầu gặp gỡ khách ba sinh.
Tình kia nỗi nọ càng lai láng,
Trở gót hài hoa ác đã chênh.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007