Nhất sự bất tri, nho sở
Nông, công, hay mà thương, sĩ cũng hay
Trên cõi đời nào ai dở ai hay
Vẫn biết có kẻ gầy người béo
Nhà nho hủ vẫn cậy mình khôn khéo
Đem văn chương mà vênh váo với đời
Năm ba câu bát cổ dông dài
Trừ cử nghiệp chuyện ngoài chi nỏ biết
Ai cạnh tranh, ai sinh tồn, ai thắng ưu, mà ai bại liệt
Trên địa cầu nào biết những ai ai
Chữ duy tân gác để ngoài tai
Những tấp tểnh đua tài nô lệ
Đãn ngôn vũ trụ giai ngô sự
Khẳng dữ giang sơn phó bỉ cường

Khuyên ai mà có chí cải lương
Nên phải biết tự cường mới được
Kể chi dài trăm năm về trước
Bây giờ nào ta thử hợp quần chơi
Khi nên giời cũng chiều người


Bài này khuyết danh, đã được dùng làm tài liệu giảng dạy ở trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội.