Lấy Quốc ngữ làm chuông cảnh tỉnh, khua vang ngõ hẹp hang cùng;
Đem báo chuông thay đuốc văn minh, soi rạng miền Nam cõi Bắc.


Để cổ động cho phong trào học chữ Quốc ngữ, phong trào canh tân, Đào Nguyên Phổ làm câu đối này treo trước cổng Trường Đông Kinh nghĩa thục.

Nguồn: Đình nguyên Hoàng giáp Đào Nguyên Phổ, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2008