Khi con thương thầy mẹ không thương,
Nay chừ công bất thành, danh bất toại,
Thầy với mẹ đẩy vại con vô.
Liều mình con muốn vọt xuống hồ,
Măng non làm bạn với tre không cực lòng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004