Từ ngày tôi ở cùng cha
Cái nón chín rưỡi, thao ba mươi đồng
Đến khi tôi về cùng chồng
Cái nón sáu đồng mà buộc quai mo


Khảo dị:
Em ở nhà với mẹ với cha
Cái nón tiền rưỡi quan ba mươi đồng
Đến khi bước về cùng chồng
Cái nón mười đồng quai lại bằng mo
Từ ngày tôi ở với cha
Cái nón chín rưỡi thao ba mươi đồng
Đến khi tôi về cùng chồng
Cái nón sáu đồng mà buộc quai mo
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001