Từ ngày tôi ở cùng cha,
Cái nón chín rưỡi, thao ba mươi đồng.
Đến khi tôi về cùng chồng,
Cái nón sáu đồng mà buộc quai mo.


Khảo dị:
Em nhà với mẹ với cha,
Cái nón tiền rưỡi quan ba mươi đồng.
Đến khi bước về cùng chồng,
Cái nón mười đồng quai lại bằng mo.
Từ ngày tôi ở với cha,
Cái nón chín rưỡi thao ba mươi đồng.
Đến khi tôi về cùng chồng,
Cái nón sáu đồng mà buộc quai mo.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001