Khôn ngoan qua cửa sông La,
Dù ai có cánh khó qua luỹ Thầy.


Thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong, Đào Duy Từ thực hiện kế hoạch chống giữ và mở mang miền Nam, lo xây đắp luỹ Trường Dục ở Phong Lộc và luỹ Thầy ở Nhật Lệ làm bảo chướng cõi phương Nam. Người bình dân đi ngang qua Phong Lộc, Nhật Lệ lúc nào cũng văng vẳng bên tai những câu ca dao nhắc đến công đắp luỹ ngăn giặc của ông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]