Hoàng Cương ăn ít đã no,
Đông Viên có lúa bán cho kẻ Hoàng.


Khảo dị:
Hoàng Cương ăn tấm đã no,
Đông Viên có lúa bán cho kẻ Hoàng.
Hoàng Cương ăn tấm cũng no,
Đông Viên có lúa bán cho kẻ Hoàng.
Hoàng Cương ăn ít chẳng no,
Đông Viên có lúa bán cho kẻ Hoàng.
Hoàng Cương ăn ít đã no,
Đông Viên có thóc bán cho kẻ Hoàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001