Gương kia lỡ để bụi nhoà,
Sông có Nhị Hà, núi có Tản Viên.
Thề kia nỡ để lỡ duyên,
Trăng còn soi mãi vùng sen Tây Hồ.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002